Diaconie

CONTACTGEGEVENS DIACONIE

 

diaconie@swglisse.nl

 

BOODSCHAPPEN INZAMELEN VOOR DE VOEDSELBANK

Met de SWG zamelen wij regelmatig boodschappen in voor de Voedselbank Lisse.

Waarom?

Als kerk willen wij graag iets betekenen voor onze medemens. Niet alleen ver weg, maar ook dichtbij. Want ook in Lisse zijn er mensen die onze hulp goed kunnen gebruiken.

Het aantal gezinnen dat in Lisse een beroep moet doen op de Voedselbank, varieert tussen de 20 en 50. Een gezin komt in aanmerking voor hulp van de Voedselbank als ze, na aftrek van de vaste lasten, per volwassene minder dan € 180 en per kind minder dan € 50,- per maand te besteden hebben voor eten, kleding en andere benodigdheden zoals schoonmaakmiddelen en speelgoed.

 

HULPFONDS

Het hulpfonds biedt helpende hand

 

Het Hulpfonds Lisse en Lisserbroek is een onderdeel van de Diaconie van de Hervormde Kerk, van de Gereformeerde Kerk, van de SWG en van de PCI van de Katholieke Kerken  in Lisse.

 

Wij helpen mensen in Lisse en Lisserbroek, die tijdelijk in financiële nood zijn geraakt.

We geven in principe geen financiële bijdrage, maar een renteloze lening. Dit in verband met uitkeringen en inkomstenbelasting van de betreffende mensen. Hiertoe bestaat contact met de plaatselijke sociale dienst en andere sociale instellingen.

 

Als het nodig is storten de vier kerken een bedrag naar rato in de kas van het Hulpfonds. Daarvan worden in de loop van het jaar diverse gezinnen en alleenstaanden uit Lisse en Lisserbroek geholpen, wel of niet aangesloten bij een geloofsgemeenschap. De hulpvragen die bij het Hulpfonds binnen komen zijn heel divers. Van verhuiskosten, het aanschaffen van een wasmachine tot het bezorgen van een doos levensmiddelen. Alle aanvragen worden zorgvuldig bekeken en beoordeeld of we kunnen helpen of niet. Zo niet, dan proberen we door de verwijzen naar andere instanties.

Het hulpfonds bestaat uit acht mensen, uit iedere kerk zijn er twee afgevaardigden. Er wordt één keer per twee maanden anderhalf uur vergaderd. Als er een dringende vraag tussentijds komt dan komen we eerder bijeen.

 

Mochten er hulpvragen zijn, of vragen naar de werkwijze van het hulpfonds dan kunt u mailen naar het Hulpfonds ( lissehulpfonds@gmail.com ).

MISSIONAIR

Vanaf 2010 zijn we als SWGLisse een missionair traject ingegaan. We verlangen er naar dat mensen van binnen en van buiten de gemeente tot bloei komen door de band aan Koning Jezus en Zijn gemeente. In de beginfase was er vooral ruimte voor toerusting en bezinning, planvorming en uitvoering. Met dankbaarheid zien we terug op alle activiteit die tot op heden ontwikkeld is. Het is winst dat we weer in contact komen met buurtbewoners. Het is winst dat grote groepen in de eigen gemeente zich betrokken inzetten en dat randleden de ontmoetingen opzoeken. Het is winst dat de deelname aan gespreksgroepen toeneemt. We zijn duidelijk een gemeente in ontwikkeling.

Doorgaande ontwikkeling van het missionaire werk
Het missionaire team wordt aangemoedigd om het ingeslagen traject uit te bouwen. De nadruk zal daarbij liggen op het leggen van relaties met niet-gelovigen, door contactwerk in de buurt, door persoonlijke uitnodigingen voor activiteiten, door nazorg aan hen die de activiteiten bezochten. Het wijkonderzoek, de kledingbeurs en de koffiemorgen voor 60+ waren prachtige voorbeelden van hoe we contacten kunnen maken. Ook de missionaire ontmoetingen gaan door in maandelijkse frequentie.

 

ZENDING

Zending is het verspreiden van het christelijk geloof in een andere cultuur. Kerk en zending horen bij elkaar. Wanneer de Here Jezus zo’n tweeduizend jaar geleden naar de hemel vertrekt, geeft Hij aan zijn volgelingen de opdracht heen te gaan en alle volken tot zijn discipelen te maken. ‘En doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.’ Dat is zending. Omdat Jezus beloofd heeft: ‘Zie Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld’, wordt aan die opdracht nog altijd gehoorzaamd. Ook door ons. Omdat we geloven dat Jezus leeft!

Als samenwerkingsgemeente ondersteunt SWG Lisse zowel de zendingsdoelen van de CGK, GKV als ook de NGK. De zendingsbijdrage van de CGK is bestemd voor het zendingswerk in Botswana (zie onder). Nieuws over dit zendingswerk wordt maandelijks gepubliceerd in het “Zendingsnieuws“.

De zendingsbijdrage van de NGK is bestemd voor het project van de Nederlands Gereformeerde Zendingsvereniging Nqutu (NGZN). Meer informatie over dit project is o.a. te vinden op de website van de NGK Bunschoten.