Over Ons

OVER DE SWG GEMEENTE

Van alles wat. Oud en jong, overtuigd of zoekend, twijfelend of niet gelovig, gezinnen en singles, weduwen en weduwnaars, gehuwd of gescheiden, werkend en werkzoekend, gegoed of in de bijstand, laaggeschoold en hoogopgeleid, groepsmensen en einzelgänger, gevoelig en rationeel. En dan hebben wij het nog niet eens over de variatie in levensverhalen. Allemaal mensen waarvan wij geloven dat Jezus hen bijeenbrengt, een plek geeft in zijn kerk en een weg met hen gaat.

Iedereen leeft het leven dat hij of zij van God ontvangt. De gemeente probeert elkaar te helpen dat met vertrouwen op God te doen. Een van de manieren waarop wij dat doen, is door elke zondag elkaar op te zoeken. In de kerk zijn wij dan bijeen om samen onze Schepper te eren.

Deze erediensten vormen het hart van het leven van onze gemeente. Daar horen wij met elkaar het Woord van God en vieren wij onze eenheid met Jezus in het Avondmaal. Dat geeft ons goede moed en maakt ons blij. Daarom brengen wij onze verlangen bij God in onze gebeden en vertrouwen wij ons in onze liederen aan Hem toe.Tijdens de eredienst zijn wij bijeen in vertrouwen op de belofte van Jezus dat hij aanwezig is waar twee of drie mensen in zijn naam bijeen zijn.

Vertrouwensvol leven leren wij ook van elkaar op de kringen. Er zijn verschillende kringen in de gemeente waarin wij proberen elkaar bij te staan bij het volgen van Jezus.

Het leiderschap van de gemeente bestaat uit een raad die door de gemeente gekozen is. Zij dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de geestelijk, pastorale en diaconale zorg aan de gemeente. De taken worden niet alleen door de raad uitgevoerd. Gemeenteleden doen zoveel mogelijk mee met de zorg voor elkaar. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verschillende ondersteunende teams en pastorale werkers.

De gemeente is deel van drie verschillende verbanden van kerken: de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Zij weet zich door geloof en in de doop verbonden met de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk van alle plaatsen en tijden.

Meer weten over de gemeente? Lees de Wegwijzer

 

VISIE, MISSIE EN BELEID

 

Onze visie, missie en beleid willen we samenvatten in de volgende onderdelen zoals hieronder beschreven:

a. We belijden: ‘Jezus is Heer’. Onze gemeente ontleent haar bestaan aan God. Hij is Heer van de kerk. Op grote kruispunten, maar ook in kleine beslissingen willen we luisteren naar Zijn Woord en Geest en de weg gaan die Hij wijst. We willen de dingen doen die Hij belangrijk vindt. In Jezus’ laatste gebed (Johannes 17) noemt hij drie dingen die voor ons nog steeds richtinggevend zijn.

b. We willen God eren. Jezus bidt diverse malen om de verheerlijking van de Naam van God. Wij willen in de toekomst groeien in het eer geven aan de Vader, de Zoon en de Geest. Op alle mogelijke manieren, op zondag en in de week, alleen en samen.

c. We verlangen naar een heilig leven. Jezus bidt dat de gelovigen bewaard zullen worden en heilig leven, naar de maat van het Woord. Wij willen onze eigen mensen tot bloei zien komen in een puur en aantrekkelijk christen leven. Strijdbaar tegen onrecht en liefdevol bewogen met elkaar en de medemens.

d. We willen doorlopend anderen aantrekken. Jezus bidt dat de gelovigen zo’n warme eenheid zullen zijn en zo’n helder getuigenis geven, dat anderen daardoor weer worden aangetrokken. Nieuwe toetreders vinden in de gemeenschap hun plek. We bestaan niet voor onszelf, maar weten ons gezonden (=missionair) om als stad op een berg anderen nieuwsgierig te maken en aan te trekken.

e. We zijn een gereformeerde kerk. Dat betekent dat we de waarde van de gereformeerde geloofsleer kennen en uitdragen. We denken daarbij aan de kracht van het verbond, de persoonlijke omgang met God, de doorgaande reformatie in het leven van de christen, het leven door geloof, het ontvangen én schenken van genade, de kennis van het Woord etc. Voor ons ligt het gereformeerde karakter vooral in de bijbels‐reformatorische inhoud en veel minder in vormen of tradities die door mensen aan het kerk‐zijn verbonden zijn.

f. We geloven in eenheid in diversiteit. We zijn door God aan elkaar gegeven. Als gemeente vormen we een eenheid en we verlangen naar een groei in de eenheidsbeleving. Tegelijk zien we dat er onderling talloze verschillen in stijl of cultuur of opvattingen zijn. We willen die overbruggen door te investeren in ontmoeting en door te leren ruimte te geven voor diversiteit.