ANBI

ANBI

Hieronder vindt u de ANBI gegevens van de SWG Lisse. Voor verdere informatie wordt u verwezen naar de websites van de landelijke kerkverbanden van CGKGKv en NGK.

 

ANBI CGK

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: SWG Lisse
Telefoonnummer (facultatief):
RSIN/Fiscaal nummer: RSIN/Fiscaal nummer CGK     002528617
KvK nummer: 77216490
Website adres: www.swglisse.nl
E-mail: scriba@swglisse.nl
Adres: Veldhorststraat 48
Postcode: 2161 ER
Plaats: Lisse
Postadres: Veldhorststraat 48
Postcode: 2161 ER
Plaats: Lisse

De Christelijke Gereformeerde kerk te Lisse is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://www.cgk.nl/index.php?kerkorde.

De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Christelijke Gereformeerde kerk te Lisse.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 14 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De commissie van beheer/penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

C. Doelstelling/visie.

De Christelijke Gereformeerde Kerken erkennen de Belijdenis des Geloofs van de gereformeerde kerken in Nederland, de Heidelbergse Catechismus en de Leerregels van de synode van Dordrecht, gehouden in 1618 en ’19 als de volledige uitdrukking van hun geloof. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar kerkelijk leven en haar financiën.

1 – De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland zijn overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

 

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link:

http://www.cgk.nl/index.php?beleidsplan.

 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant(en) van onze gemeente wordt mede geregeld volgens advies van deputaten financiële zaken, ingevolge art. 4 bijlage 36 (art. 50 K.O.)

Op de hierna genoemde website vindt u het advies inzake de minimum predikantstraktementen en overige emolumenten voor de predikanten. http://www.cgk.nl/index.php?predikantstraktementen

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kosters is geregeld in afzonderlijke arbeidsovereenkomsten per koster.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, evangelisatiecommissie etc.

Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

www.swglisse.nl

 

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

  begroting rekening rekening
  2023 2022 2021
baten    
Opbrengsten uit bezittingen  €      30.000  €     30.865  €   24.505
Bijdragen  gemeenteleden  €    162.250  €    162.585  €   170.608
Subsidies en overige bijdragen van derden  €           –  €                      –  €                      –
totaal baten (a)  €     192.250                     €   193.450                       €   195.114                
     
lasten    
Bestedingen pastoraat (predikant/kerkelijk werker)  €      74.500  €     68.348  €    64.879
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €      10.000  €        8.864  €    9.379
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €     33.000  €     31.723  €    34.493
Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijvingen)  €      78.500  €      56.872  €    57.911
Lasten overige eigendommen en inventarissen  €        0  €        781  €     1.382
Salarissen (koster, organisten e.d.)  €      13.000  €     12.854  €    17.279
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €        3.500  €        4.008  €        477
totaal lasten (a)  €    212.500                    €    183.450                     €   185.800                    
     
Resultaat (totaal a-b)  €      20.250 -/-                    €        10.000                €     9.314                 

 

 

 

Diaconie

 

  Begroting Rekening  
Baten diaconie 2023 2022 2021
Opbrengst uit bezittingen 0 0 0
Bijdragen gemeenteleden 35.000 40.113 35.734
Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 0
totaal baten (c) 35.000 40.113 35.724
       
Lasten diaconie      
Bestedingen hulpverlening plaatselijk 2.000 4.137 644
Bestedingen hulpverlening regio/landelijk 2.500 3.641 1.819
Bestedingen hulpverlening wereldwijd 30.000 41.025 22.557
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 2.000 603 3.400
Salarissen 0 0 0
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 200 164 161
totaal lasten (d) 36.700 49.570 28.581
       
Resultaat diaconie (totaal c-d) 1.700 -/- 9.457 -/- 7.153

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 20-12-2022

Kascontrole kerk uitgevoerd op: 02-03-2023

Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 02-03-2023

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

ANBI NGK

A. ALGEMENE GEGEVENS

Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde kerk te Lisse
Telefoonnummer (facultatief):
RSIN/Fiscaal nummer: 809579509
KvK nummer: 77623746
Website adres: www.swglisse.nl
E-mail: scriba@swglisse.nl
Adres: Veldhorststraat 48
Postcode: 2161ER
Plaats: Lisse
Postadres: Veldhorststraat 48
Postcode: 2161ER
Plaats: Lisse

 

De Nederlands Gereformeerde kerk te Lisse is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland. De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is het Akkoord van Kerkelijk Samenleven (kerkorde). Zie onze website voor meer informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De kerkorde van de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: www.ngk.nl/aks

De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen onder RSIN nr. 82.17.89.788. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Nederlands Gereformeerde kerk te Lisse

 

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 14 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De commissie van beheer/penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

 

C. Doelstelling/visie.

De Nederlands Gereformeerde Kerken is een gereformeerd kerkgenootschap, in 1967 ontstaan door vereniging van kerken die buiten het verband van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zijn geplaatst. In 1979 namen ze op hun Landelijke Vergadering te Wezep de naam Nederlands Gereformeerde Kerken aan.

De Nederlands Gereformeerde Kerken staan in de traditie van de Reformatie: ze aanvaarden de Bijbel als Gods betrouwbare en gezaghebbende Woord en in de kerkdiensten staat de uitleg en verkondiging van de Bijbel centraal. Jezus Christus en de redding door zijn kruisdood en opstanding vormen het hart van de verkondiging. Tegelijk is er in de meeste Nederlands Gereformeerde Kerken ruimte voor een meer evangelische geloofsbeleving, hebben naast psalmen en klassieke gezangen ook opwekkingsliederen een ruime plaats en is er groeiende aandacht voor het werk van de heilige Geest.

 

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Nederlands Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link:

www.ngk.nl/beleidsplan

.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant(en) en overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is volgens regels van de Nederlands Gereformeerde Instelling Arbeidszaken: www.ngk.nl/nga.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, evangelisatiecommissie etc.

Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

begroting rekening rekening
2022 2021 2020
baten
Opbrengsten uit bezittingen  €28.000  €24.505  €10.002
Bijdragen gemeenteleden  €155.000  €170.608  €168256
Subsidies en overige bijdragen van derden  €-  €-  €-
totaal baten (a)  €183.000                     €195.114                       €178258
lasten
Bestedingen pastoraat (predikant/kerkelijk werker)  €68500  €64879  €62258
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €14250  €9379  €10688
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €32000  €34493  €32055
Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijvingen)  €61000  €57911  €50654
Lasten overige eigendommen en inventarissen  €2000  €1382  €1638
Salarissen (koster, organisten e.d.)  €12375  €17279  €16795
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €875  €477  €572
totaal lasten (a)  €191000                      €185800                     €174659
Resultaat (totaal a-b)  €8000 -/-                    €9314                  €3599

 

Begroting Begroting Rekening
baten diaconie 2022 2021 2020
Opbrengst uit bezittingen 0 0 0
Bijdragen gemeenteleden 25000 35734 18945
Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 0
totaal baten (c) 25000 35724 18945
lasten diaconie
Bestedingen hulpverlening plaatselijk 1000 644 990
Bestedingen hulpverlening regio/landelijk 2500 1819 2540
Bestedingen hulpverlening wereldwijd 20000 22557 10085
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 3500 3400 3140
Salarissen 0 0 0
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 200 161 230
totaal lasten (d) 27.200 28581 16985
Resultaat diaconie (totaal c-d) 2.200 -/- 7153 1960

 

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 25-05-2021

Kascontrole kerk uitgevoerd op: 16-02-2022

Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 28-02-2022

 

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 

ANBI GKV

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: SWG Lisse
Telefoonnummer (facultatief):
RSIN/Fiscaal nummer: RSIN/Fiscaal nummer GKv 800494301
KvK nummer: 76360083
Website adres: www.swglisse.nl
E-mail: scriba@swglisse.nl
Adres: Veldhorststraat 48
Postcode: 2161 ER
Plaats: Lisse
Postadres: Veldhorststraat 48
Postcode: 2161 ER
Plaats: Lisse

 

De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Lisse is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Nederland. De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De kerkorde van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://www.gkv.nl

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Lisse.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 14 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De commissie van beheer/penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

C. Doelstelling/visie.

De kerk verwoordt in haar kerkorde wat zij gelooft en belijdt als basis voor haar kerkstructuur, organisatie, kerkrecht, ledenadministratie, arbeidsvoorwaarden en financiën. De kerkorde vat dit samen in de artikelen A1.1 en A1.2:

A1.1 De Gereformeerde Kerken in Nederland zijn onderling verbonden in eenheid van het christelijk geloof, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift.

A1.2 Zij aanvaarden met de oude christelijke kerk de Apostolische Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. Met de kerk van de Reformatie aanvaarden zij bovendien de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels als betrouwbare samenvatting van de christelijke leer.

 

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt kunt u vinden via deze link:

http://www.gkv.nl/anbi/

 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van de gemeente is geregeld in de Materiele Regelingen Predikanten. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Kosters en Kerkelijk Werkers’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/kerkelijk-personeelsbeleid/

Leden van kerkenraden en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, evangelisatiecommissie etc.

Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

www.swglisse.nl

 

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

begroting rekening rekening
2022 2021 2020
baten
Opbrengsten uit bezittingen  €28.000  €24.505  €10.002
Bijdragen gemeenteleden  €155.000  €170.608  €168256
Subsidies en overige bijdragen van derden  €-  €-  €-
totaal baten (a)  €183.000                     €195.114                       €178258                    
lasten
Bestedingen pastoraat (predikant/kerkelijk werker)  €68500  €64879  €62258
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €14250  €9379  €10688
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €32000  €34493  €32055
Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijvingen)  €61000  €57911  €50654
Lasten overige eigendommen en inventarissen  €2000  €1382  €1638
Salarissen (koster, organisten e.d.)  €12375  €17279  €16795
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €875  €477  €572
totaal lasten (a)  €191000                      €185800                     €174659                    
Resultaat (totaal a-b)  €8000 -/-                    €9314                  €3599                   

 

Begroting Begroting Rekening
baten diaconie 2022 2021 2020
Opbrengst uit bezittingen 0 0 0
Bijdragen gemeenteleden 25000 35734 18945
Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 0
totaal baten (c) 25000 35724 18945
lasten diaconie
Bestedingen hulpverlening plaatselijk 1000 644 990
Bestedingen hulpverlening regio/landelijk 2500 1819 2540
Bestedingen hulpverlening wereldwijd 20000 22557 10085
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 3500 3400 3140
Salarissen 0 0 0
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 200 161 230
totaal lasten (d) 27.200 28581 16985
Resultaat diaconie (totaal c-d) 2.200 -/- 7153 1960

 

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 25-05-2021

Kascontrole kerk uitgevoerd op: 16-02-2022

Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 28-02-2022

 

 

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.