Visie, missie en beleid

Onze visie, missie en beleid willen we samenvatten in de volgende onderdelen zoals hieronder beschreven:

a. We belijden: 'Jezus is Heer'. Onze gemeente ontleent haar bestaan aan God. Hij is Heer van de kerk. Op grote kruispunten, maar ook in kleine beslissingen willen we luisteren naar Zijn Woord en Geest en de weg gaan die Hij wijst. We willen de dingen doen die Hij belangrijk vindt. In Jezus’ laatste gebed (Johannes 17) noemt hij drie dingen die voor ons nog steeds richtinggevend zijn.

b. We willen God eren. Jezus bidt diverse malen om de verheerlijking van de Naam van God. Wij willen in de toekomst groeien in het eer geven aan de Vader, de Zoon en de Geest. Op alle mogelijke manieren, op zondag en in de week, alleen en samen.

c. We verlangen naar een heilig leven. Jezus bidt dat de gelovigen bewaard zullen worden en heilig leven, naar de maat van het Woord. Wij willen onze eigen mensen tot bloei zien komen in een puur en aantrekkelijk christen leven. Strijdbaar tegen onrecht en liefdevol bewogen met elkaar en de medemens.

d. We willen doorlopend anderen aantrekken. Jezus bidt dat de gelovigen zo’n warme eenheid zullen zijn en zo’n helder getuigenis geven, dat anderen daardoor weer worden aangetrokken. Nieuwe toetreders vinden in de gemeenschap hun plek. We bestaan niet voor onszelf, maar weten ons gezonden (=missionair) om als stad op een berg anderen nieuwsgierig te maken en aan te trekken.

e. We zijn een gereformeerde kerk. Dat betekent dat we de waarde van de gereformeerde geloofsleer kennen en uitdragen. We denken daarbij aan de kracht van het verbond, de persoonlijke omgang met God, de doorgaande reformatie in het leven van de christen, het leven door geloof, het ontvangen én schenken van genade, de kennis van het Woord etc. Voor ons ligt het gereformeerde karakter vooral in de bijbels‐reformatorische inhoud en veel minder in vormen of tradities die door mensen aan het kerk‐zijn verbonden zijn.

f. We geloven in eenheid in diversiteit. We zijn door God aan elkaar gegeven. Als gemeente vormen we een eenheid en we verlangen naar een groei in de eenheidsbeleving. Tegelijk zien we dat er onderling talloze verschillen in stijl of cultuur of opvattingen zijn. We willen die overbruggen door te investeren in ontmoeting en door te leren ruimte te geven voor diversiteit.