ANBI GKv

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:

SWG Lisse

Telefoonnummer (facultatief):  
RSIN/Fiscaal nummer:

RSIN/Fiscaal nummer GKv 800494301

KvK nummer:

76360083

Website adres: www.swglisse.nl
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres: Veldhorststraat 48
Postcode: 2161 ER
Plaats: Lisse
Postadres: Postbus 195
Postcode: 2160 AD
Plaats: Lisse

 

De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Lisse is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Nederland. De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De kerkorde van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://www.gkv.nl/kerkorde/.

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Lisse.


B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 14 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De commissie van beheer/penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.


C. Doelstelling/visie.

De kerk verwoordt in haar kerkorde wat zij gelooft en belijdt als basis voor haar kerkstructuur, organisatie, kerkrecht, ledenadministratie, arbeidsvoorwaarden en financiën. De kerkorde vat dit samen in de artikelen A1.1 en A1.2:

A1.1 De Gereformeerde Kerken in Nederland zijn onderling verbonden in eenheid van het christelijk geloof, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift.

A1.2 Zij aanvaarden met de oude christelijke kerk de Apostolische Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. Met de kerk van de Reformatie aanvaarden zij bovendien de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels als betrouwbare samenvatting van de christelijke leer.

 

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt kunt u vinden via deze link:

http://www.gkv.nl/anbi/

 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van de gemeente is geregeld in de Materiele Regelingen Predikanten. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Kosters en Kerkelijk Werkers’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/kerkelijk-personeelsbeleid/

Leden van kerkenraden en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, evangelisatiecommissie etc.

Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.           

www.swglisse.nl

 

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.


H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

begroting

rekening

rekening

 

2022

2021

2020

baten

 

 

 

Opbrengsten uit bezittingen

 €28.000                  

 €24.505                   

 €10.002           

Bijdragen gemeenteleden

 €155.000

 €170.608                    

 €168256                     

Subsidies en overige bijdragen van derden

 €-              

 €-  

 €-  

totaal baten (a)

 €183.000                   

 €195.114                     

 €178258                    

 

 

 

 

lasten

 

 

 

Bestedingen pastoraat (predikant/kerkelijk werker)

 €68500                 

 €64879                   

 €62258                    

Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

 €14250                 

 €9379               

 €10688                   

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

 €32000                   

 €34493                   

 €32055                 

Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijvingen)

 €61000

 €57911                  

 €50654                  

Lasten overige eigendommen en inventarissen

 €2000                

 €1382                

 €1638                   

Salarissen (koster, organisten e.d.)

 €12375                   

 €17279                  

 €16795                    

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

 €875              

 €477                

 €572               

totaal lasten (a)

 €191000                    

 €185800                   

 €174659                    

 

 

 

 

Resultaat (totaal a-b)

 €8000 -/-                  

 €9314                

 €3599                   

 


Begroting

Begroting

Rekening

 

baten diaconie

2022

2021

2020

Opbrengst uit bezittingen

0

0

0

Bijdragen gemeenteleden

25000

35734

18945

Subsidies en overige bijdragen van derden

0

0

0

totaal baten (c)

25000

35724

18945

 

 

 

 

lasten diaconie

 

 

 

Bestedingen hulpverlening plaatselijk

1000

644

990

Bestedingen hulpverlening regio/landelijk

2500

1819

2540

Bestedingen hulpverlening wereldwijd

20000

22557

10085

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

3500

3400

3140

Salarissen

0

0

0

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

200

161

230

totaal lasten (d)

27.200

28581

16985

 

 

 

 

Resultaat diaconie (totaal c-d)

2.200 -/-

7153

1960

 

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 25-05-2021

Kascontrole kerk uitgevoerd op: 16-02-2022

Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 28-02-2022

 

 

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. 

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.